શાયર ની દિવાળી SHAYAR NI DIVALI || SHAYAR NI SHAYRI॥ MY POCKET MEDIA II Gujarati SHORT FILMPROJECT BY : DILIP TEJANI
PRODUCER : SAGAR PADSALA
DIRECTOR : MAYUR KAKADIYA
CREATIV DIRECTOR : HITESH KOTAK
DARSHAK KATHROTIYA
EDITOR : DHAVAL JAYSVAL
D.O.P. : JITU KHUNT
WRITER : DIPALI PANSURIYA VORA
CREW MEMBER : KRUTIL VAGHANI
MUSIC : JEEL SAVSAIYA

CAST :
DARSHAK KATHROTIYA
SAHIL MULANI
HITESH KOTAK
JATIN AHIR
DARSHIL
SHIVANI

#SHAYARNISHAYRI
#SHAYAR NI SHAYRI
#twinklepatel
#twinkle patel official song video
શાયર ની દિવાળી SHAYAR NI DIVALI || SHAYAR NI SHAYRI॥ MY POCKET MEDIA II Gujarati SHORT FILM
#શયર #ન #દવળ #SHAYAR #DIVALI #SHAYAR #SHAYRI #POCKET #MEDIA #Gujarati #SHORT #FILM
શાયર ની દિવાળી SHAYAR NI DIVALI || SHAYAR NI SHAYRI॥ MY POCKET MEDIA II Gujarati SHORT FILM

Youtube

Leave a Reply