നിങ്ങൾ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ടുള്ളത് || ഓഷോയുടെ വാക്കുകളിലൂടെ || Osho Talks… osho reincarnation, osho rebellion, osho speech english, osho speech in hindi, osho sexuality, osho song, osho sadhguru, osho silence, osho sheela, osho’s, …
നിങ്ങൾ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ടുള്ളത് || ഓഷോയുടെ വാക്കുകളിലൂടെ || Osho Talks
#നങങൾ #മതരമണ #നങങൾകക #സവനതമയടടളളത #ഓഷയട #വകകകളലട #Osho #Talks
നിങ്ങൾ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ടുള്ളത് || ഓഷോയുടെ വാക്കുകളിലൂടെ || Osho Talks

Youtube

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *