ഓഷോയുടെ പ്രശസ്ത വചനം – #Osho #motivation story and quotes#positive#malayalamഓഷോയുടെ പ്രശസ്ത വചനം മലയാളത്തിൽ കേൾക്കാം. Sound : Mr. Kiran Menon Osho motivation quote #osho #motivation #malayalam …

Youtube

Leave a Reply