'என் தவறுகளுக்கு வருந்தவில்லை' – ஓஷோவின் முன்னாள் சிஷ்யைஓஷோ ரஜ்னீஷின் நெருங்கிய சிஷ்யையாகவும் தனிச் செயலராகவும் இருந்த ஆனந்த் ஷீலா, …
'என் தவறுகளுக்கு வருந்தவில்லை' – ஓஷோவின் முன்னாள் சிஷ்யை
#39என #தவறகளகக #வரநதவலல39 #ஓஷவன #மனனள #சஷய
'என் தவறுகளுக்கு வருந்தவில்லை' – ஓஷோவின் முன்னாள் சிஷ்யை

Youtube

Leave a Reply