உனக்கான முடிவை நீயே எடு! Osho Rajneesh 🙏❤️உனக்கான முடிவை நீயே எடு! Osho Rajneesh 🙏❤️
#உனககன #மடவ #நய #எட #Osho #Rajneesh
உனக்கான முடிவை நீயே எடு! Osho Rajneesh 🙏❤️

Youtube

Leave a Reply