ਕੋਈ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ Rajneesh Osho ਓਸ਼ੋ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿੱਕਲੇਗਾ ? | Harnek Singh NewzealandProg.Bhakhde Masley 2 June 2019 Part 2 of 3 (Sun.) Harnek Singh Newzealand *Follow us on Facebook & Instagram* : www.facebook.com/Harnek.
ਕੋਈ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ Rajneesh Osho ਓਸ਼ੋ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿੱਕਲੇਗਾ ? | Harnek Singh Newzealand
#ਕਈ #ਦਸਗ #ਕ #Rajneesh #Osho #ਓਸ #ਦ #ਆਦਰਸ #ਨ #ਅਪਣ #ਕ #ਸਟ #ਕ #ਨਕਲਗ #Harnek #Singh #Newzealand
ਕੋਈ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ Rajneesh Osho ਓਸ਼ੋ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿੱਕਲੇਗਾ ? | Harnek Singh Newzealand

Youtube

Leave a Reply