Sai Bhajan – Jaya Narayana Jaya Hari OmPrashanthi Mandir Bhajan – Jaya Narayana Jaya Hari Om (Edited by Sai Roma) Singer – Srinivas Rao Lyrics Jaya Narayana Jaya Hari Om Sai Narayana Jaya …
Sai Bhajan – Jaya Narayana Jaya Hari Om
#Sai #Bhajan #Jaya #Narayana #Jaya #Hari
Sai Bhajan – Jaya Narayana Jaya Hari Om

Leave a Reply