Dharmasthala Shree Manjunatha/Shiv Bhajan by Sri Keerti BadseshiShiv / Shree Manjunatha (Dharmasthala) Karnataka. Lyrics by Smt Jaya Nayak, ( Hindi Translation- Dr Mangal Desai) – Sung by Keerti Badseshi.
Dharmasthala Shree Manjunatha/Shiv Bhajan by Sri Keerti Badseshi
#Dharmasthala #Shree #ManjunathaShiv #Bhajan #Sri #Keerti #Badseshi
Dharmasthala Shree Manjunatha/Shiv Bhajan by Sri Keerti Badseshi

Leave a Reply