സാമവേദം നാവിലുണർത്തിയ സ്വാമിയേ Samavedam Navilunarthiya Swamiye | MG Sreekumar Ayyappa DevotionalLyrics : ONV Kuruppu , Gireesh Puthencherry , S Ramesan Nair , Rajeev Alunkal Music : S Kumar Singer ; MG Sreekumar Lyrics Video Editor : Vishnu Prathap …
സാമവേദം നാവിലുണർത്തിയ സ്വാമിയേ Samavedam Navilunarthiya Swamiye | MG Sreekumar Ayyappa Devotional
#സമവദ #നവലണർതതയ #സവമയ #Samavedam #Navilunarthiya #Swamiye #Sreekumar #Ayyappa #Devotional
സാമവേദം നാവിലുണർത്തിയ സ്വാമിയേ Samavedam Navilunarthiya Swamiye | MG Sreekumar Ayyappa Devotional

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *