ಪ್ರತಿ ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಈ ಹಾಡು ಕೇಳಿದರೆ ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಸಿಗುತ್ತೆ – Durga Devi Bhakthi Geethegalu LiveBhakthiGeethegalu #ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳು ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರದಂದು ಈ ಹಾಡು ಕೇಳಿದರೆ ಸೂರ್ಯ ದೇವಾ ಅನುಗ್ರಹ ಸಿಗುತ್ತೆ – Surya Deva …
ಪ್ರತಿ ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಈ ಹಾಡು ಕೇಳಿದರೆ ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಸಿಗುತ್ತೆ – Durga Devi Bhakthi Geethegalu Live
#ಪರತ #ಮಗಳವರದದ #ಈ #ಹಡ #ಕಳದರ #ದರಗದವಯ #ಅನಗರಹ #ಸಗತತ #Durga #Devi #Bhakthi #Geethegalu #Live
ಪ್ರತಿ ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಈ ಹಾಡು ಕೇಳಿದರೆ ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಸಿಗುತ್ತೆ – Durga Devi Bhakthi Geethegalu Live

Leave a Reply